REGULAMIN :  ,,AMCARSHOW - V Zlot Aut Amerykańskich - Hrubieszów 2017”


1. Postanowienia Ogólne;

1.1 Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują uczestników imprezy ,,AMCARSHOW V Zlot Aut Amerykańskich - Hrubieszów 2017” oraz publiczność.

1.2 Postanowienia ogólne dotyczące Zlotu mają zastosowanie również do wystawców (sponsorów i firm)

2. Udział w imprezie ,,AMCARSHOW V Zlot Aut Amerykańskich - Hrubieszów 2017”;

2.1 W imprezie mogą brać udział firmy i wystawcy którzy otrzymali na udział zezwolenie u Organizatora.

2.2 Podstawą udziału w imprezie jest otrzymanie od organizatora zgody na udział po uprzedniej rejestracji, opłacenie wstępu zgodnie z wytycznymi, karty wjazdowej lub miejsca dla wystawcy (wypełnienie danych wg zaleceń Organizatora), oraz noszenie przez czas zlotu na ręku opaski - biletu, bądź w widocznym miejscu identyfikatora.

2.3 Wstęp osób pełnoletnich. Wstęp dzieci jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego.

3. Uczestnik Zlotu traci prawo udziału i zostaje usunięty z imprezy na skutek;

3.1 Naruszenia przepisów regulaminu oraz zarządzeń i poleceń Organizatora

3.2 Poruszania się na terenie imprezy pojazdami z prędkością powyżej 10km/h lub pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, spowodowanie wypadku bądź kolizji.

3.3 Zabrania się wnoszenia artykułów spożywczych, alkoholu na teren zlotu. Sprzedaż piwa oraz spożywanie odbywa się jedynie w miejscu wyznaczonym (teren ogrodzony - strefa biesiadowania oraz ogródek gastronomiczny)

3.4 Zachowuje się niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawem obowiązującym na terenie RP.

3.5 Na teren zlotu nie zostaną wpuszczone osoby, których stan wskazuje na zbyt duże spożycie alkoholu, zażycie substancji odurzających.

3.6 Zakazuje się na terenie zlotu wprowadzania i poruszania rowerami, hulajnogami na deskorolkach i rolkach.

3.7 Zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uzgodnienia tego z Organizatorem.

4. Lokalizacja stoiska i miejsca;

4.1 Lokalizacja wynika z projektu Organizatora.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska i miejsca ustawienia powierzchni zamówionej, jeżeli względy organizacyjne uniemożliwiające realizacje życzeń Wystawcy i uczestnika.

4.3 Na firmę, osobę która bez zgody Organizatora będzie prowadzić działania marketingowe swojej firmy lub produktu zostanie naniesiona kara w wysokości podwójnej opłaty za stoisko wystawowe oraz zostanie usunięta z terenu zlotu.

5. Używanie substancji wybuchowej i otwartego ognia na terenie imprezy jest zabronione poza wyznaczonymi miejscami i za zgodą Organizatora.

6. Eksponowane pojazdy muszą być zabezpieczone przed pożarem i innymi niebezpiecznymi sytuacjami przez właściciela (sprawne hamulce, gaśnicę itp.)

7. Przepisy porządkowe obowiązujące w czasie trwania imprezy Zlotu.

7.1 Uczestnicy, Wystawcy i publiczność zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów przeciw pożarowych oraz zarządzeń i poleceń organizacyjnych - porządkowych wydawanych przez Organizatora Zlotu.

7.2 Przejścia dla publiczności nie mogą być zablokowane.

7.3 Za stan techniczny, jakość i bezpieczeństwo pojazdu odpowiada właściciel.

7.4 Za dzieci podczas Zlotu odpowiadają ich rodzice, opiekunowie.

8. Zabezpieczenie terenu i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej;

8.1 Teren imprezy jest chroniony przez służby ochrony.

8.2 W czasie trwania imprezy Wystawcy i uczestnicy Zlotu (właściciele pojazdów) są zobowiązani do ochrony - zabezpieczenia własnym staraniem i na swój koszt mienia własnego, eksponatów, pojazdów, urządzeń i sprzętu, oraz będącego w ich dyspozycji mienia Organizatora.

8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów, pojazdów i innych przedmiotów Wystawców, uczestników i publiczności;

a) wynikły z właściwości eksponatu-przedmiotu, wskutek siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie uczestników i publiczności.

b) dotyczącą przedmiotów, których przechowywanie na stoisku nie było uzgodnione z Organizatorem.

c) powstały w czasie pozostawienia powierzchni wystawienniczej w dyspozycji Wystawców (pkt.8.2).

d) powstałą na powierzchni otwartej poza czasem, o którym mowa w pkt.8.2 jeżeli szkoda dotyczy eksponatów i innych przedmiotów Wystawcy, które nie zostały przekazane protokolarnie służbom ochrony.

8.4 Odpowiedzialność Organizatora za szkodę; utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów innych przedmiotów Wystawcy i uczestnika powstałą na powierzchni otwartej poza czasem, o którym mowa w pkt.8.2 ograniczona jest do szkody powstałej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora.

8.5 Roszczenie Wystawcy lub uczestnika imprezy wobec Organizatora o naprawienie szkody poniesionej wskutek utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów i innych przedmiotów Wystawcy wygasa, jeżeli poszkodowany nie zawiadomił Organizatora o szkodzie niezwłocznie po jej powstaniu lub niezwłocznie po jej ujawnieniu, jeżeli ujawnienie szkody w czasie późniejszym niż ona powstała jest uzasadniona okolicznościami i charakterem szkody.

8.6 Wystawca lub uczestnik Zlotu ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność za szkodę;

a) powstałą w będącym w dyspozycji Wystawcy i uczestnika imprezy mieniu Organizatora w czasie, o którym mowa w pkt.8.2

b) wyrządzoną przez Wystawcę lub uczestnika Zlotu innym niż wymienione w punkcie 8.6.a.

8.7 Obciążające Wystawcę lub uczestnika Zlotu odszkodowanie ustalone zostanie w wysokości cennikowej lub indywidualnej - stosownie do charakteru szkody.

9. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek informować Biuro Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach i niebezpieczeństwach.

10. Uczestnicy Zlotu mają obowiązek słuchać komunikatów i informacji organizacyjnych podawanych przez prowadzących imprezę.

11. W trakcie parady przez miasto każdego uczestnika obowiązują ogólne przepisy i zasady ruchu drogowego. Odpowiedzialność za swoje czyny spoczywa na uczestnikach parady.

12. Odbiór nagrody z losowań w czasie nie dłuższym jak dwóch godzin od wylosowania.

13. Regulamin ,,AMCARSHOW - V Zlotu Aut Amerykańskich - Hrubieszów 2017” jest dostępny do wglądu w Biurze Organizatora, na oficjalnej stronie imprezy www.amcarshow.pl oraz będzie wywieszony podczas zlotu w miejscach widocznych (bramy wejściowe, budynek HOSiR)

Organizator

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ (27.05.2017 - godz. 18.30-22.00) wyznaczony teren,

koncerty muzyczne podczas AmcarShow V Zlotu Aut Amerykańskich – Hrubieszów 2017

1. Impreza masowa pod nazwą ,,AmcarShow V Zlot Aut Amerykańskich – Hrubieszów 2017” dnia 27.05.2017
2. Uczestnicy imprezy masowej maja prawo wstępu na teren imprezy masowej w dniu 27.05.2017r. Otwarcie i zamkniecie terenu imprezy masowej w godzinach 18.30-22.00
3. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej,
4. Wstęp na imprezę masową jest wolny i bezpłatny
5. Nie będą wpuszczane na imprezę bądź będą z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowania lub nie posiadających dokumentów uniemożliwiających ustalenie tożsamości
6. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych
7. Na terenie imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego
8. Na terenie imprezy masowej nie będą wpuszczane osoby pomalowane na twarzy lub zakrytą twarzą w sposób uniemożliwiający identyfikację
9. Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegania regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej
10. Na terenie imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, opakowań szklanych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, napojów w puszcze, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów basebolowych, metalowych rurek, noży, maczet itp.
11. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przynoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową, w przypadku określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczane
12. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione
13. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt
14. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia
15. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu
16. Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczają się zakłócania porządku, stwarzają zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszają dobre obyczaje lub wnoszą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy masowej
17. Osoby o których mowa w pkt.16 jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa
18. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej
19. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności zastosowania się do nich (Regulamin Imprezy Masowej i Graficzny Plan Obiektu będą rozmieszczone przy bramach wejściowych na teren imprezy masowej)
20. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służbę porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej
22. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora lub służb porządkowych
23. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu oraz biorąc pod uwagę możliwość zmian atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia imprezy masowej lu jej odwołanie
24. Organizator wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy
25. Wszystkie pojazdy zaparkowanie na terenie obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

STREFA KAMPEROWA / POLE NAMIOTOWE / BIESIADA / w godz. 20-8 strefa zamknięta.

1. W godzinach 7-21 poruszanie się pojazdami z prędkością max. do 5km/h

2. W godzinach 21-7 zakaz poruszania się pojazdami po tej strefie, uruchamiania i pozostawiać z włączonym silnikiem - jedynie przy zezwoleniu organizatora.

3. W godzinach 20-8 wejście na teren kamperowo - namiotowy oraz strefę prezentacji pojazdów jedynie dla zlotowiczów posiadających bilet, opaskę. W tym czasie na tym terenie mogą przebywać jedynie zlotowicze, wystawcy oraz vip-owie i aktualną przepustką idntyfikatorem.

3. Palenie ognisk, grilla w wyznaczonym obszarze.

4. Odpowiedzialność za własne mienie i zabezpieczenie  spoczywa na właścicielu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody z winy osób trzecich oraz warunków atmosferycznych.

6. Każdy pojazd w tej strefie musi posiadać sprawną gaśnicę.

6. Prysznice i toalety w budynku HOSiR wyznaczone dla zlotowiczów otwarte w godzinach: 8.00 - 21.00.

7. Obwiązują zasady ogólnospołeczne.

8. Złamanie tych zasad skutkować może natychmiastowym usunięciem ze zlotu.

Organizator


 

 
 

 

Copyright © AmcarShow 2017