REGULAMIN :  ,,AMCARSHOW - V Zlot Aut Amerykańskich - Hrubieszów 2017”


1. Postanowienia Ogólne;

1.1 Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują uczestników imprezy ,,AMCARSHOW V Zlot Aut Amerykańskich - Hrubieszów 2017” oraz publiczność.

1.2 Postanowienia ogólne dotyczące Zlotu mają zastosowanie również do wystawców (sponsorów i firm)

2. Udział w imprezie ,,AMCARSHOW V Zlot Aut Amerykańskich - Hrubieszów 2017”;

2.1 W imprezie mogą brać udział firmy i wystawcy którzy otrzymali na udział zezwolenie u Organizatora.

2.2 Podstawą udziału w imprezie jest otrzymanie od organizatora zgody na udział po uprzedniej rejestracji, opłacenie wstępu zgodnie z wytycznymi, karty wjazdowej lub miejsca dla wystawcy (wypełnienie danych wg zaleceń Organizatora), oraz noszenie przez czas zlotu na ręku opaski - biletu, bądź w widocznym miejscu identyfikatora.

2.3 Wstęp osób pełnoletnich. Wstęp dzieci jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego.

3. Uczestnik Zlotu traci prawo udziału i zostaje usunięty z imprezy na skutek;

3.1 Naruszenia przepisów regulaminu oraz zarządzeń i poleceń Organizatora

3.2 Poruszania się na terenie imprezy pojazdami z prędkością powyżej 10km/h lub pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, spowodowanie wypadku bądź kolizji.

3.3 Zabrania się wnoszenia artykułów spożywczych, alkoholu na teren zlotu. Sprzedaż piwa oraz spożywanie odbywa się jedynie w miejscu wyznaczonym (teren ogrodzony - strefa biesiadowania oraz ogródek gastronomiczny)

3.4 Zachowuje się niezgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawem obowiązującym na terenie RP.

3.5 Na teren zlotu nie zostaną wpuszczone osoby, których stan wskazuje na zbyt duże spożycie alkoholu, zażycie substancji odurzających.

3.6 Zakazuje się na terenie zlotu wprowadzania i poruszania rowerami, hulajnogami na deskorolkach i rolkach.

3.7 Zabrania się wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uzgodnienia tego z Organizatorem.

4. Lokalizacja stoiska i miejsca;

4.1 Lokalizacja wynika z projektu Organizatora.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany: lokalizacji stoiska i miejsca ustawienia powierzchni zamówionej, jeżeli względy organizacyjne uniemożliwiające realizacje życzeń Wystawcy i uczestnika.

4.3 Na firmę, osobę która bez zgody Organizatora będzie prowadzić działania marketingowe swojej firmy lub produktu zostanie naniesiona kara w wysokości podwójnej opłaty za stoisko wystawowe oraz zostanie usunięta z terenu zlotu.

5. Używanie substancji wybuchowej i otwartego ognia na terenie imprezy jest zabronione poza wyznaczonymi miejscami i za zgodą Organizatora.

6. Eksponowane pojazdy muszą być zabezpieczone przed pożarem i innymi niebezpiecznymi sytuacjami przez właściciela (sprawne hamulce, gaśnicę itp.)

7. Przepisy porządkowe obowiązujące w czasie trwania imprezy Zlotu.

7.1 Uczestnicy, Wystawcy i publiczność zobowiązani są do przestrzegania zasad i przepisów przeciw pożarowych oraz zarządzeń i poleceń organizacyjnych - porządkowych wydawanych przez Organizatora Zlotu.

7.2 Przejścia dla publiczności nie mogą być zablokowane.

7.3 Za stan techniczny, jakość i bezpieczeństwo pojazdu odpowiada właściciel.

7.4 Za dzieci podczas Zlotu odpowiadają ich rodzice, opiekunowie.

8. Zabezpieczenie terenu i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej;

8.1 Teren imprezy jest chroniony przez służby ochrony.

8.2 W czasie trwania imprezy Wystawcy i uczestnicy Zlotu (właściciele pojazdów) są zobowiązani do ochrony - zabezpieczenia własnym staraniem i na swój koszt mienia własnego, eksponatów, pojazdów, urządzeń i sprzętu, oraz będącego w ich dyspozycji mienia Organizatora.

8.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów, pojazdów i innych przedmiotów Wystawców, uczestników i publiczności;

a) wynikły z właściwości eksponatu-przedmiotu, wskutek siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie uczestników i publiczności.

b) dotyczącą przedmiotów, których przechowywanie na stoisku nie było uzgodnione z Organizatorem.

c) powstały w czasie pozostawienia powierzchni wystawienniczej w dyspozycji Wystawców (pkt.8.2).

d) powstałą na powierzchni otwartej poza czasem, o którym mowa w pkt.8.2 jeżeli szkoda dotyczy eksponatów i innych przedmiotów Wystawcy, które nie zostały przekazane protokolarnie służbom ochrony.

8.4 Odpowiedzialność Organizatora za szkodę; utratę, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów innych przedmiotów Wystawcy i uczestnika powstałą na powierzchni otwartej poza czasem, o którym mowa w pkt.8.2 ograniczona jest do szkody powstałej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora.

8.5 Roszczenie Wystawcy lub uczestnika imprezy wobec Organizatora o naprawienie szkody poniesionej wskutek utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów i innych przedmiotów Wystawcy wygasa, jeżeli poszkodowany nie zawiadomił Organizatora o szkodzie niezwłocznie po jej powstaniu lub niezwłocznie po jej ujawnieniu, jeżeli ujawnienie szkody w czasie późniejszym niż ona powstała jest uzasadniona okolicznościami i charakterem szkody.

8.6 Wystawca lub uczestnik Zlotu ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność za szkodę;

a) powstałą w będącym w dyspozycji Wystawcy i uczestnika imprezy mieniu Organizatora w czasie, o którym mowa w pkt.8.2

b) wyrządzoną przez Wystawcę lub uczestnika Zlotu innym niż wymienione w punkcie 8.6.a.

8.7 Obciążające Wystawcę lub uczestnika Zlotu odszkodowanie ustalone zostanie w wysokości cennikowej lub indywidualnej - stosownie do charakteru szkody.

9. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek informować Biuro Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach i niebezpieczeństwach.

10. Uczestnicy Zlotu mają obowiązek słuchać komunikatów i informacji organizacyjnych podawanych przez prowadzących imprezę.

11. W trakcie parady przez miasto każdego uczestnika obowiązują ogólne przepisy i zasady ruchu drogowego. Odpowiedzialność za swoje czyny spoczywa na uczestnikach parady.

12. Odbiór nagrody z losowań w czasie nie dłuższym jak dwóch godzin od wylosowania.

13. Regulamin ,,AMCARSHOW - V Zlotu Aut Amerykańskich - Hrubieszów 2017” jest dostępny do wglądu w Biurze Organizatora, na oficjalnej stronie imprezy www.amcarshow.pl oraz będzie wywieszony podczas zlotu w miejscach widocznych (bramy wejściowe, budynek HOSiR)


Organizator

 

 
 

 

Copyright © AmcarShow 2017